Zákányszéki Manó Kert Óvoda és Bölcsőde

Kincses Manó-kert

Intézményünk Csongrád megyében, Szegedtől nyugatra, 25 km-re található. Távol a várostól, ipar nélkül, nagy tanyavilággal rendelkező község vagyunk, ahol a fő megélhetési forrás a mezőgazdaság.
Mint Időszakos napközoitthonos óvoda, 1960 február 15-én Törzskönyvezték, 39 férőhellyel. Két
csoportos intézményként kezdte meg működését.

Az óvoda épületében a gyerekek és a dolgozók ellátására konyha is működött. Az egyre növekvő igények miatt 1981-ben háromcsoportos osztott intézménnyé fejlesztette az óvodát az akkori Községi Tanács. A konyha bővítése is megtörtént 1983-ban, azóta az óvodát a 200 fő kapacitással működő konyha is segíti. 2011 szeptemberétől kiegészült tevékenységi körünk bölcsődei feladatellátással.
A 2015-2016. nevelési évtől, óvodabővítésnek köszönhetően tudunk megfelelni a csoportlétszámokkal kapcsolatos előírásoknak. Egy új csoportszobával sikrült megoldani a gyermeklétszámhoz előírt 2 négyzetméter biztosítását. 2015 szepemberétől az óvodai nevelés 4 egésznapos csoporttal működik. Harmadik éve megközelítően tiszta életkorú csoportokkal. Bölcsődénk egy csoportos, 12 férőhellyel. Az intézmény jól karban tartott, esztétikusan berendezett. A fenntartó a település önkormányzata, gondot visel az intézményre: rendszeresen megtörténik a festés. 2018 szeptembertől megújuló energiával biztosított az áramellátás, napjainkban pedig új kerítés épült az utcafronton. Nevelőtestületünk hitvallását az alábbi idézettel fejezi ki:
„Nemrég egy pedagógus kisasszony azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy vajon tényleg van-e
fontossága a nevelő személyiségének.
–Ez olyan kérdés, kisasszony – feleltem neki-, mintha azt kérdezné, hogy kell-e a gyertyába kanóc. Kanóc nélkül a gyertya nem ég. Hát hasonlóképp…. Mélységes, minden tulajdonságon, minden embereken tett rossz tapasztalaton túláradó és ellenállhatatlan emberszeretet. És az a reménykedés, amely a nevelő munkája alatt állandóan veszélyeztetve van, az a törhetetlen bizalom, hogy minden meddő fáradozásai, minden hiábavaló munka ellenére mégis, még mindig hatni akarjon… Ez szenvedély kérdése.”
(Füst Milán: A nevelői pálya dicsérete)

Pedagógiai Programunk a tevékenységközpontúságra épül. Ez azt jelenti, hogy a játék az elsődleges tevékenység. Az ismereteketet játékba ágyazva közvetítik az óvodapedagógusok. A ma gyermekei felkészült óvónéniket kívánnak: minden napra hozzon valami újat, érdekeset és korszerűt. Legyen az mese, játék, vagy informatika, vagy ismerkedés az angol nyelvvel, de gondot fordítunk az anyanyelvi nevelésre. Találja meg a kulcsot minden gyermek szívéhez, akkor a lehetőségek
határtatalanok. Vegye észre, ha valami baj van, de azt is, ha valaki szárnyal, ha bíztatást kap.
Küldetésnyilatkozatunk Falusi óvoda lévén községünk értékeit és lehetőségeit szem előtt tartva, állandó, igazi emberi értékeket kívánunk közvetíteni.
Az óvoda a falu központjában található, mely megfelelő komforttal rendelkezik. Barátságos,
esztétikus csoportszobákkal és hatalmas, jól felszerelt, zöld játszókerttel várjuk az óvodánkba íratott
gyermekeket.
-Valljuk, hogy minden gyermek egyszeri, egyedi és megismételhetetlen individuum. A gyermeki
személyiségből, legtermészetesebb megnyilvánulásából, a játékból kiindulva, olyan nyugodt, derűs,
családias légkört biztosítunk, amelyben a gyermekeket a szeretet, megbecsülés és tisztelet övezi.
A tevékenység központú működésünk célja:
Olyan gyermekek nevelése, aki érzelmileg gazdag, településhez kötődő, környezetében jól
tájékozódó, érdeklődő, nyitott, az új iránt fogékony, önmagát és másokat értékelni tudó, másokat elfogadó, együttműködő. Nevelőmunkában speciális célunk a környezeti nevelés területeinek minél szélesebb körű megvalósítása. Gyermekközpontú óvodai nevelésünk lehetővé teszi a gyermekek személyiségének sokoldalú és harmonikus fejlődését, és elősegíti, testi, szociális és értelmi képességeik egyéni alakulását. Nálunk olyan óvodapedagógusokra bízzák gyermekeiket, akik tisztelik a másságot, és nagyfokú empatikus képességekkel rendelkeznek, szakmailag jól képzettek nyitottak, befogadóak az új iránt, és igényük van az önképzésre. Akik a gyermekek közösségi életének irányítói, együtt élnek a gyermekekkel, differenciáltan, a gyermekek egyéni érési és fejlődési üteme szerint fejlesztenek.
A nevelés közös ügyünk, ezt a családokkal szorosan együttműködve, jól kooperáló partneri
kapcsolatban, a szülők megelégedésére kívánjuk megvalósítani!
Egyedinek mondható az egyéni megsegítést szolgáló Sindelar programot kiegészítő “+ Egy játék”, mesterpedagógusi innováció. A nevelési évet témahetekben töltjük meg új tartalommal, komplexen kezeljük a műveltségi területeket. A  fantázia és a vizuális képességek fejlesztési lehetőségei, a közös munka örömének megélése. Rendszeresen kimegyünk az intézményből, hogy a valóságot felfedezzük. Ismerkedünk a
természettel, egyik kiemelt célkitűzésünk a környzettudatosság alapjainak lerakása. Tudatosítjuk, hogy a társadalomban az emberi normáknak milyen jelentősége van, gyakoroljuk a közösségi nevelésben. Megismerjük településünket, a középületeket, a falut és a tanyát. Másik innovációnk az “Ezerarcú Tanya-ovi” program nagycsoportosoknak, ami egy új, óvodán kívüli nevelési színtér, számtalan élménnyel, nevelési és tanulási lehetőséggel.
A nyár folyamán kétszer egy nap tábor jellegű program biztosított az érdeklődőknek.
Nevelőtestületünk felkészültségét, a pedagógiai munkát segítők rátermettségét igazolják a korszerű értékelések: vezetői- és intézményi tanfelügyeletek, pedagógus minősítések sikerei.
A gyermeki kompetenciákat Mérő-értékelő munkaközösségünk rendszeresen végzi, melyet
visszacsatolunk a nevelőmunkába. A kisebbeknek egyéni mérőlapot szerkesztettünk. 5 éves kortól a DIFER diagnosztikus mérőeszközzel dolgoznak, az erre kiképzett óvodapedagógusok. Az egészséges életmódra nevelést jól szolgálja településünk tiszta levegője, intézményük zöldövezetben történő elhelyezkedése, a tágas és jól felszerelt udvar, a közeli játszótér és a sportcsarnok, ahol heti rendszerességgel megfordulunk. Szintén egyedinek mondható a teljeskörű, diétás étkezést biztosító, saját konyha. Itt kell megemlítenem azokat a szülőket és helyi kívülállókat, vállalkozókat, akik zöldség- és gyümölcs termékeikkel rendszeresen támogatják az intézményt.
– Köszönjük!
Tiszta szívvel megéljük ünnepeinket: jeles napjainkat, hagyományainkat, ismerkedünk a magyarság és a “zákányszékiség” történelmével, a keresztény értékrenddel. Éves Munkatervünk rendezvénynaptárában ezek jól nyomon követhetők. Ebbe a rendszerbe illeszkedik a Kincses Kultúróvoda 2019 programcsomag.
Mi az ami még kincsünk? Aktív, segítőkész Szülői közösség. Évente több programunk zajlik a családdal közösen. Ha kell a háttérből, ha kell tevőlegesen szebbítik a gyermekek óvodai életét, segítjük egymás munkáját. Jótékonysági rendezvényt szerveznek a farsang jegyében. Idén a “Manólak” (udvari faház) újra festésére, és tetőcseréjére, 3 új homokozó beszerzésére, “Manó-kertek” kialakítására fordították a befolyt összeget, megtoldva sok-sok társadalmi munkával, amit ezúton is köszönünk!
Hétköznapjaink és ünnepeink segítői a település társintézményei. Az általános iskolával
“kézenfogva” törekszünk az óvoda-iskola átmenet minél zökkenő mentesebbé tételére. Kölcsönös látogatásokat szervezünk egymásnak, melyre meghívást kapnak a szülők is. A tanítók munkaközössége évente több programot szervez a nagycsoportosoknak és szüleiknek. Mi pedig “Tejbegríz-zsúrra” várjuk vissza az oviba a gyerekeket.
A Művelődési Ház és Könyvtár évente több alkalommal biztosít lehetőséget a gyerekeknek, illetve a családoknak: gyerekműsorokra, kézműves foglalkozásokra és könyvtári mese-délelőttre. A gyermekjóléti szolgálattal állandó kapcsolatban vagyunk: működik a jelzőrendszer. A szociális segítő munkatárs jelenléte folyamatos.
Intézményen kívüli szakmai partnerségben vagyunk az Óvodák Kistérségi Egyesületében. A befolyt 1%-ból minden évben szervezünk a gyerekeknek valamilyen élményt, biztosítva a hozzáférés esélyegyenlőségét.
A hétköznapok és ünnepek további színesítését tűztük ki célul. Elhivatott nevelőtestületünk pályázni kíván a “Boldog óvoda” címre, valamint ismét magáénak szeretné tudni a Zöld Óvoda címet.

Zákányszék, 2019. 09. 01.

Liebhaber Gáborné
a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetője