Zákányszéki Manó Kert Óvoda és Bölcsőde

HIRDETMÉNY ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS a 2023/2024-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, (2023. november 01-ig) feltéve, hogy minden, Zákányszéken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)).

A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében- folyamatosan történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2020. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll. Jelentkezni a meghirdetett időpontban lehet.

Nkt. 49. § (2): A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonálul használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. (Rendelet 20.§ (9) bekezdése).

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.

A külön élő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét az jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél)
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
  • nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)
  • A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde fogad sajátos nevelési igényű gyermeket, felvételhez a szakértői bizottság által történő kijelölés szükséges.

Pszichés fejlődési zavarral (tanulási és magatartási zavarral) küzdő gyermekeket tudunk ellátni.

A bölcsődei és az óvodai beiratkozás egyidőben történik!

Körzethatár a bölcsődei ellátást illetően: Zákányszék község teljes közigazgatási területe, Ruzsa, Üllés, Bordány, Mórahalom és Ásotthalom.

 Körzethatár az óvodai ellátást illetően: Zákányszék község közigazgatási területe

 Zákányszék Község Önkormányzata, az általa fenntartott Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde beiratkozási időpontját

  1. április 25-26-ra tűzte ki,

mindkét napon 8 órától 16 óráig.

Kérjük a Szülőket, hogy a kitöltött és aláírt felvételi jelentkezési lapokat, valamint a szükséges dokumentumokat a beiratkozásra hozzák magukkal!

 Az óvodai, bölcsődei felvételről az óvoda vezetője 2023. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról – a Rendelet 20.§ (11) bekezdésében foglaltak szerint – az óvodavezető dönt.

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Zákányszék Község jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére (ovoda@zakanyszek.hu), vagy levélben kell megküldeni, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap és nyilatkozat- szülői felügyeleti jogról letölthető az ovoda.zakanyszek.hu/hírek oldalról. Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot vagy a szülői felügyeletről szóló nyilatkozatot, akkor az óvodában az óvodatitkártól, személyesen is kérhető a nyomtatvány.

Az első bölcsődei, óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2023. szeptember 1.

Ezen a napon kerülnek átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.

Ezt megelőző egyeztetésre személyesen, telefonon, emailben és családlátogatás alkalmával van lehetőség.

Letölthető dokumentumok:

BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM

ÓVODAI FELVÉTELI KÉRELEM

Nyilatkozat szülői felügyeleti jogról

 

 Zákányszék, 2023. március 20.

 

                                                                                                          Liebhaber Gáborné intézményvezető